สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
7/1 Cohort 21 2095% 1
7/1 Isolate 10 14140% 4
7/4 AIIR 3 3100%
7/4 Isolate 10 550% 5
6/4 Isolate 5 360% 2
Cohort 6/3 32 1856% 14
Field Hospital ชาย 40 00% 40
Field Hospital หญิง 40 00% 40
ห้องคลอด Isolate 1 00% 1

ยอดรวม

162

63

38.89%


พิเศษ 6/1 17 22129% 5
ตา หู คอ จมูก (Ped1) 14 19136% 5
สงฆ์ (Ped1) 20 735% 13
ICU กุมารเวชกรรม 4 375% 1
ICU ศัลยกรรม 8 450% 4
ICU ศัลยกรรมหัวใจ 4 00% 4
ICU อายุรกรรม 8 8100%
CCU อายุรกรรม 4 4100%
Neuro Trauma Unit 8 8100%
NICU กุมารเวช 3 10 880% 2
Stroke unit 8 675% 2
SUB ICU ศัลยกรรม 8 788% 1
กุมารเวชกรรม 1 15 1280% 3
กุมารเวชกรรม 2 15 18120% 3
กุมารเวชกรรม 3 22 1673% 6
นรีเวช 30 2377% 7
ศัลยกรรมกระดูก 43 3172% 12
ศัลยกรรมชาย 40 41103% 1
ศัลยกรรมหญิง 40 2665% 14
ศัลยกรรมหัวใจ 8 450% 4
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 40 2870% 12
หลังคลอด 30 2997% 1
ห้องคลอด 0 4-
อายุรกรรมชาย 1 42 44105% 2
อายุรกรรมชาย 2 40 46115% 6
อายุรกรรมหญิง 1 42 49117% 7
อายุรกรรมหญิง 2 40 3793% 3

ยอดรวม

722

567

78.53%