สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกกุมารเวชกรรม 1 36 514% 31
ตึกตา 20 525% 15
ตึกผู้ป่วยหนัก - ศัลยกรรม 8 450% 4
ตึกผู้ป่วยหนัก - อายุรกรรม 10 990% 1
ตึกพิเศษ - ควรอยู่และพระยาวิฑูรย์ 27 1867% 9
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 1 และสงฆ์ 33 721% 26
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 2 33 1133% 22
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 3 15 853% 7
ตึกศัลยกรรมกระดูก 36 1644% 20
ตึกศัลยกรรมชาย 35 1954% 16
ตึกศัลยกรรมหญิง 34 2471% 10
ตึกสูติกรรม ห้องคลอด 11 218% 9
ตึกสูตินรีเวช 30 620% 24
ตึกอายุรกรรมชาย 35 3189% 4
ตึกอายุรกรรมหญิง 35 2674% 9
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 2 4200% 2
หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 4 250% 2

ยอดรวม

404

197

48.76%