สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ICD MED 15 533% 10
ICU กึ่งวิกฤติ 21 1990% 2
ICU รวม 0 6-
เด็กบน 30 1860% 12
เด็กล่าง 30 517% 25
ตึกเด็กวิกฤติ(NPICU) 15 640% 9
พิเศษชั้น 3 0 12-
พิเศษชั้น 4 0 12-
พิเศษชั้น 5 14 18129% 4
แยกโรค(พิเศษ1) 0 13-
แยกโรค(พิเศษ2) 0 5-
ศัลยกรรมกระดูกชาย 35 2366% 12
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 35 1851% 17
ศัลย์ชายทั่วไป 35 41117% 6
ศัลย์หญิง 35 3086% 5
สงฆ์อาพาธ 27 1970% 8
สังเกตุอาการER 0 1-
สูติ-นรีเวช 30 2687% 4
ห้องคลอด 17 529% 12
อายุรกรรมชาย 36 46128% 10
อายุรกรรมหญิง 36 3494% 2

ยอดรวม

411

362

88.08%