สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ICU 14 643% 8
ICU ศัลยกรรม 10 770% 3
กระดูก1 25 1144% 14
กระดูก2 25 1352% 12
กุมารเวช 25 1248% 13
เด็กอ่อน 12 1083% 2
ตา หู คอ จมูก 20 840% 12
นารีเวช 25 1976% 6
พิเศษเฉลิมฯ1 13 1292% 1
พิเศษเฉลิมฯ2 13 538% 8
พิเศษเฉลิมฯ4 13 1077% 3
พิเศษเฉลิมฯ5 13 1077% 3
พิเศษศํลยกรรม ชั้น6 21 1781% 4
ศช. 30 2170% 9
ศญ. 30 2997% 1
สงฆ์ 13 538% 8
สูติกรรม(หลังคลอด) 6 9150% 3
อช.1 25 2496% 1
อช.2 25 28112% 3
อญ.1 25 1664% 9
อญ.2 25 30120% 5

ยอดรวม

408

302

74.02%