สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกผู้ป่วยใน อายุรกรรม 30 2583% 5

ยอดรวม

30

25

83.33%