สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกสงฆ์ 31 826% 23
ผู้ป่วยชาย 17 635% 11
ผู้ป่วยหญิง 18 844% 10

ยอดรวม

66

22

33.33%