สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 30 1757% 13
ตึกหญิง 30 2170% 9

ยอดรวม

60

38

63.33%