สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ผู้ป่วยใน 30 1033% 20

ยอดรวม

30

10

33.33%