สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 30 2997% 1
ตึกเด็ก 30 2377% 7
ตึกผู้ป่วยหนัก(ICU) 5 240% 3
ตึกหญิง 30 2790% 3
ห้องคลอด 5 120% 4
ห้องผู้ป่วยสังเกตุอาการ(Observ) 3 267% 1

ยอดรวม

103

84

81.55%