สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึก1หญิง 32 1341% 19
ตึก2ชาย 33 2164% 12

ยอดรวม

65

34

52.31%