สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกหญิง 30 2687% 4

ยอดรวม

30

26

86.67%