สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ห้องคลอด-เด็ก 12 14117% 2
หอผู้ป่วยในชาย 49 3265% 17
หอผู้ป่วยในหญิง 47 4085% 7

ยอดรวม

108

86

79.63%