สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกผู้ป่วยใน 30 2067% 10

ยอดรวม

30

20

66.67%