สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ผู้ป่วยใน 30 1447% 16

ยอดรวม

30

14

46.67%