สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
หอผู้ป่วยชาย 30 1653% 14

ยอดรวม

30

16

53.33%