สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 17 16% 16
ตึกพิเศษ 8 338% 5
ตึกหญิง 19 842% 11

ยอดรวม

44

12

27.27%