สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกผู้ป่วยใน1 30 1860% 12
ตึกผู้ป่วยใน2 30 2687% 4

ยอดรวม

60

44

73.33%