สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกผู้ป่วยใน ชาย 34 1956% 15
ตึกผู้ป่วยใน หญิง 34 2059% 14
ห้องคลอด 8 675% 2

ยอดรวม

76

45

59.21%