สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 30 27% 28
ตึกเด็ก 30 1343% 17
ตึกหญิง 30 1963% 11
ห้องคลอด 11 436% 7
หอบริบาลผู้ป่วย 18 00% 18

ยอดรวม

119

38

31.93%