สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 30 1240% 18
ตึกสูติกรรม 5 8160% 3
ตึกหญิง 30 1757% 13

ยอดรวม

65

37

56.92%