สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
หอผู้ป่วยใน 30 1963% 11

ยอดรวม

30

19

63.33%