สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึก ICU 4 4100%
ตึกชาย 30 1860% 12
ตึกพิเศษ 20 525% 15
ตึกหญิง 30 1963% 11
ตึกอุลิต ห้องแยกโรค 1 7700% 6

ยอดรวม

85

53

62.35%