สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึก1 28 38136% 10
ตึก2 28 932% 19
ตึก3 16 1381% 3
ตึกผู้ป่วยหนัก 4 5125% 1
ตึกสูติกรรม 10 12120% 2

ยอดรวม

86

77

89.53%