สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ชัยนาทนเรนทร 97 676696 % 579

ยอดรวม

97

676

696.91%