สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ลาดยาว 108 9890 % 10
พยุหะคีรี 30 2686 % 4
สวรรค์ประชารักษ์ 722 56878 % 154
ตาคลี 119 9277 % 27
โกรกพระ 34 2573 % 9
ตากฟ้า 30 2170 % 9
บรรพตพิสัย 94 6569 % 29
หนองบัว 60 4066 % 20
แม่วงก์ 30 1550 % 15
ท่าตะโก 80 3442 % 46
เก้าเลี้ยว 30 1033 % 20
ชุมแสง 94 2829 % 66
ไพศาลี 60 1626 % 44

ยอดรวม

1,491

1,038

69.62%