สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
โกรกพระ 34 128376 % 94
แม่วงก์ 30 52173 % 22
ตากฟ้า 30 48160 % 18
หนองบัว 60 90150 % 30
ตาคลี 119 154129 % 35
ลาดยาว 108 9991 % 9
ชุมแสง 94 8388 % 11
สวรรค์ประชารักษ์ 1,352 1,13884 % 214
ไพศาลี 60 00 % 60
ท่าตะโก 80 00 % 80
บรรพตพิสัย 94 00 % 94
เก้าเลี้ยว 30 00 % 30
พยุหะคีรี 30 00 % 30

ยอดรวม

2,121

1,792

84.49%