สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward
บรรพตพิสัย 94 87 7
ท่าตะโก 80 47 33
ตาคลี 119 80 39
เก้าเลี้ยว 30 0 30
ชุมแสง 94 29 65
ลาดยาว 108 101 7
หนองบัว 60 46 14
ตากฟ้า 30 0 30
สวรรค์ประชารักษ์ 724 588 136
ไพศาลี 60 0 60
โกรกพระ 34 13 21
พยุหะคีรี 30 32 2
แม่วงก์ 30 0 30

ยอดรวม

1,493

1,023

68.52%