สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
โกรกพระ 34 37108 % 3
ลาดยาว 108 9890 % 10
ไพศาลี 60 4371 % 17
ท่าตะโก 80 5366 % 27
ชุมแสง 94 6265 % 32
แม่วงก์ 30 1550 % 15
สวรรค์ประชารักษ์ 1,663 74044 % 923
บรรพตพิสัย 94 22 % 92
เก้าเลี้ยว 30 00 % 30
พยุหะคีรี 30 00 % 30
ตาคลี 119 00 % 119
หนองบัว 60 00 % 60
ตากฟ้า 30 00 % 30

ยอดรวม

2,432

1,050

43.17%