สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ทับคล้อ 35 7,94322694 % 7
โพทะเล 27 2696 % 1
ตะพานหิน 94 7781 % 17
พิจิตร 431 34479 % 87
วชิรบารมี 30 2066 % 10
บางมูลนาก 98 5556 % 43
โพธิ์ประทับช้าง 35 1851 % 17
สามง่าม 35 00 % 35

ยอดรวม

785

8,483

1080.64%