สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึก1 30 2480% 6
ตึก2 30 2377% 7
ตึก3 30 1240% 18

ยอดรวม

90

59

65.56%