สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ผู้ป่วยใน 30 2170% 9

ยอดรวม

30

21

70%