สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกหญิง 30 1343% 17

ยอดรวม

30

13

43.33%