สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
กำแพงเพชร 411 38292 % 29
คลองลาน 76 4660 % 30
ลานกระบือ 35 2160 % 14
พรานกระต่าย 65 3960 % 26
คลองขลุง 119 3831 % 81
ทรายทองวัฒนา 40 1025 % 30

ยอดรวม

746

536

71.85%