สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ห้องคลอด 5 240% 3
หอผู้ป่วยใน 35 823% 27

ยอดรวม

40

10

25%