สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 30 1343% 17
ตึกเด็ก 10 550% 5
ตึกสูติกรรม 20 1365% 7
ตึกหญิง 30 1240% 18

ยอดรวม

90

43

47.78%