สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกชาย 5 5100%
ตึกหญิง 5 5100%

ยอดรวม

10

10

100%